Zasady spotkań

Wszystkie spotkania w Poradni są bezpłatne.
Poradnia jest współfinansowana przez gminę Wrocław.
*

Działania Poradni są kierowane do mieszkańców Wrocławia.
*

Klienci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, choć nie jest to warunek konieczny uzyskania porady.
*

Spotkanie w Poradni trwa 50 minut.
Wyjątek stanowią spotkania w nurcie systemowym, które trwają 90 minut.
Spóźnienia klientów nie wpływają na przedłużenie spotkania.
*

Ilość spotkań jest ustalana ze specjalistą na pierwszej wizycie.
Nieobecności klientów nie wpływają na wydłużenie  cyklu spotkań.
*

Specjaliści uprzedzają z wyprzedzeniem o nieobecności, planowanych przerwach w spotkaniach lub zmianie dnia lub godzin przyjęć a także  o przerwach w pracy Poradni wynikających z jej rocznego planu pracy.
*

Prosimy, by osoby przeziębione lub chore odwoływały spotkanie.
*

Kontakt ze specjalistą jest możliwy na początku każdego dyżuru (pierwsze 10 minut) pod numerem telefonu: 786 817 836 oraz drogą mailową poza godzinami dyżurów. Proszę pamiętać, że rozmowa telefoniczna lub korespondencja mailowa nie zastąpią spotkania.
*

W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
*

Specjalista  może poprosić o konsultację u innego specjalisty (np. psychiatry, specjalisty uzależnień, neurologa itp.) jeśli uzna to za warunek konieczny kontynuowania spotkań.
*

Specjaliści nie wydają opinii i zaświadczeń celem przestawienia ich innym instytucjom, jeżeli nie służą one ustalonym na początku spotkań celom. Opinie i zaświadczenia dotyczące spotkań partnerskich i rodzinnych są wydawane jedynie na wniosek wszystkich pełnoletnich uczestników spotkań.
*

Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.
*

Specjaliści prowadzi stałą superwizję swojej pracy, w celu ulepszania swoich usług. Omawiając swoją pracę z superwizorem dbamy o anonimowość klientów.

Zespół specjalistów Poradni